Devlet bursluluk sınavı başvuru şartları neler? 2019 MEB İOKBS PYBS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?.

Devlet bursluluk sınavı başvuru şartları neler? 2019 MEB İOKBS PYBS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?.

PYBS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOBS) adı altında gerçekleştirilen bursluluk sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. 5, 6, 7,8 , hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği İOKBS başvuru ne zaman bitiyor? 2019 PYBS sınavı ne zaman yapılacak? Devlet bursluluk sınavı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler…

PYBS başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava giriş belgeleri 17 Mayıs’ta yayınlanacak.

Başvurular http://www.meb.gov.tr, https:/odsgm.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2019 PYBS SINAVI NE ZAMAN?

MEB’in yayınladğı takvime göre, 2019 İOKBS sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 4’er seçenekli 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyetiveya Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetivatandaşı olmak,

* Mevzuatta belirtilenkayıtve kabul şartlarını taşımak,

* Ortaokullar, imamhatiportaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’incisınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenciolmak,

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezasıalmamışolmak,

* Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilenMillî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin2018senesiyıllıkgelirtoplamındanfertbaşınadüşentoplam miktarın2019MaliYılıiçin tespitedilen13480,00TL’yi(onüçbindörtyüzseksen)geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a.Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ileokutulur.

b.İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri içindoğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır.

ç.Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrencisayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d.Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrencisayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f.Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarakToplamAğırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h.Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı.Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdındahiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibiherhangi bir kontenjaniçinyerleştirmeveya bursluluk hakkından da yararlanamayacakla

-TAKVİM

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?